FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Una vegada s'han realitzat les proves diagnòstiques, tots els casos han de ser valorats en un comitè multidisciplinari amb la participació de cirurgia o ginecologia, oncòleg mèdic, oncòleg radioteràpic, cirurgia plàstica, radiologia, anatomia patològica, entre d’altres, per planificar la millor estratègia en cada cas.

Els tractaments locals són tots aquells tractaments que es fan sobre una zona determinada del cos, per exemple: la mama, l'axil·la, un os, etc.

cirujanoLa cirurgia

La cirurgia està indicada, generalment, quan la malatia està localitzada a la mama i no hi ha extensió a distancia. En casos seleccionats de malaltia avançada, el seu metge pot indicar una intervenció quirúrgica per optimitzar el tractament o aportar més detalls al diagnòstic, quan aquest sigui dubtós.
Hi ha dos tipus de tractaments quirúrgics per al tumor primari: tumorectomia i mastectomia. Utilitzar un o l'altre depèn sobretot de la grandària del tumor, de la grandària del pit i dels desitjos de la pacient, a més d'alguns altres factors que el cirurgià ha de valorar.

1) Tumorectomia: és la resecció del tumor, preservant la resta del teixit mamari sa. És un tractament conservador de la mama que elimina el tumor, amb un marge de seguretat, i manté la resta del pit. El principal avantatge d'aquest tractament és la conservació de la mama i la recuperació més ràpida per ser una cirurgia menys agressiva. Amb excepcions, aquest tractament s’ha de completar-se amb radioteràpia per a reduir el risc de recurrència de la malaltia.

2) Mastectomia: és la resecció completa de la mama. És una cirurgia radical, més agressiva i el postoperatori precisa de majors cures. En eliminar la major part del teixit mamari, es redueix significativament el risc de recurrència i a més s'extreuen possibles lesions premalignes.

La reconstrucció de la mama pot ser immediata o diferida. Hi ha tres tipus de reconstrucció: col·locació d'implants mamaris, utilització d'empelts de la pròpia pacient (poden ser de teixit muscular o teixit gras) o reconstrucció mixta. El seu metge li proposarà la millor opció, tenint en compte els tractaments que rebrà i els aspectes anatòmics, entre altres aspectes.

Quan no hi hagi evidència clínica d'afectació ganglionar previ a la cirurgia; és a dir, no es palpen ni s'observen en les proves d'imatge ganglis augmentats de grandària i/o l'ecografia amb punció del gangli sospitós és negativa per a cèl·lules canceroses, es realitza la biòpsia selectiva del gangli sentinella.

Es considera el gangli sentinella el primer gangli al qual drena el tumor mitjançant el sistema limfàtic. Per localitzar aquest gangli és necessari injectar un marcador en l'àrea al voltant del tumor (ja sigui un colorant o un fàrmac radioactiu). Després d'un temps concret, és possible localitzar aquest gangli o ganglis i determinar la presència de cèl·lules o no cèl·lules malignes. La tècnica del gangli sentinella evita un nombre important de molèsties a l'aixella que apareixen quan s'han d'extreure més ganglis.

En els casos en els quals es confirma l'afectació dels ganglis per cèl·lules malignes, durant la intervenció quirúrgica del tumor primari es realitza també l'extracció dels nòduls limfàtics axil·lars, linfadenectomia o vacianament ganglionar axil·lar. En alguns casos seleccionats en els quals únicament la biòpsia del gangli sentinella és positiva es pot valorar ometre la linfadenectomia.

L'efecte secundari més freqüent d'aquest procediment és el linfedema, que és la inflor o inflamació del braç on s'ha realitzat la linfadenectomia secundari a l'alteració del drenatge limfàtic. La tècnica del gangli sentinella evita l'aparició de linfedema al braç en la majoria dels pacients.

3) Metastasectomia: En alguns casos molt seleccionats, quan la malaltia està avançada, es pot considerar la metastasectomia o resecció d'una metàstasi d'un òrgan. Això es fa per optimitzar el tractament dels pacients, per a obtenir un diagnòstic definitiu quan no és possible per altres tècniques o, en ocasions, quan hi ha una complicació local derivada d'una metàstasi.

Contingut relacionat: La reconstrucció en el maneig integral de la pacient amb càncer de mama

Artículos relacionados

Radioterapia: Cómo funciona y sus efectos secundarios
Radioterapia: Cómo funciona y sus efectos secundarios
Avances ESMO 2022 para pacientes con cáncer de mama
Avances ESMO 2022 para pacientes con cáncer de mama
Cáncer de mama y alimentación: Falsas creencias, mitos y leyendas
Cáncer de mama y alimentación: Falsas creencias, mitos y leyendas